Bạn đã lúc nào bị quên password singin vào Windows và cảm giác bị bất lực chưa?