A (D = dulongky.comathbbRackslash left 1;,,3 ight.) B (D = dulongky.comathbbRackslash left - 1;,,3 ight.) C (D = dulongky.comathbbRackslash left 1;,, - 3 ight.) D (D = dulongky.comathbbRackslash left - 1;,, - 3 ight.) 

Lời giải đưa ra tiết:

Hàdulongky.com số khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 e 0 Leftrightarrow left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 3endarray ight..)

Vậy tập xác định của hàdulongky.com số là (D = dulongky.comathbbRackslash left 1;,,3 ight.) 

Chọn A.

Bạn đang xem: Miền xác định của hàm số


Câu 2: (y = fracsqrt x left( x - 1 ight)left( x + 2 ight))

A (D = left( 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left< 0; + infty ight))D (D = left( 0; + infty ight))

Lời giải đưa ra tiết:

Hàdulongky.com số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\left( x - 1 ight)left( x + 2 ight) e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1\x e - 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Vậy tập xác định của hàdulongky.com số (D = left< 0; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn B.


Câu 3: (y = fracsqrt x + 2 left)

A (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)C (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)D (D = left( - 2; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Lời giải chi tiết:

Hàdulongky.com số xác dulongky.cominh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx + 2 ge 0\left| x ight| - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - 2\x e 1\x e - 1endarray ight..)

Vậy tập xác dulongky.cominh của hàdulongky.com số là (D = left< - 2; + infty ight)ackslash left - 1;,,1 ight.)

Chọn B.


Câu 4: (y = sqrt 6 - x + frac1x^2 - 4)

A (D = left< 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)B (D = left( - infty ;6 ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)C (D = left( 6; + infty ight)ackslash left - 2;,,2 ight.)D (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

Hàdulongky.com số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarrayl6 - x ge 0\x^2 - 4 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx le 6\x e 2\x e - 2endarray ight..) 

Vậy tập xác dulongky.cominh là (D = left( - infty ;,,6 ight>ackslash left - 2;,,2 ight.) 

Chọn D.


Câu 5: (y = frac4x - 5left( x - 1 ight)sqrt x + 4 )

A (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)B (D = left< - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)C (D = left( - 4; + infty ight).)D (D = left< - 4; + infty ight).)

Lời giải chi tiết:

Hàdulongky.com số xác định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 e 0\x + 4 > 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x > - 4endarray ight..) 

Vậy tập xác định của hàdulongky.com số là (D = left( - 4; + infty ight)ackslash left 1 ight.)

Chọn A.

Xem thêm: Học Cách Kiếm Tiền Trên Youtube Như Thế Nào (Cách Làm/Tạo Kênh, Ví Dụ Cụ Thể)


Câu 6: (y = frac3x + 5 + left)

A (D = dulongky.comathbbRackslash left 1 ight\)B (D = dulongky.comathbbRackslash left - 1 ight\)C (D = dulongky.comathbbRackslash left pdulongky.com 1 ight\)D (D = dulongky.comathbbR.)

Lời giải chi tiết:

Hàdulongky.com số khẳng định ( Leftrightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0) 

Ta có: (left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| = 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx + 1 = 0\x - 1 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = 1\x = - 1endarray ight.) (dulongky.comâu thuẫn)

( Rightarrow left| x + 1 ight| + left| x - 1 ight| e 0,,forall x in R).

Vậy tập xác dulongky.cominh của hàdulongky.com số là (D = dulongky.comathbbR.)

Chọn D.


Câu 7: (y = fracsqrt<3>x - 1 x + 2 ight)

A (D = dulongky.comathbbR.)B (D = dulongky.comathbbRackslash left 2 ight\)C (D = dulongky.comathbbRackslash left pdulongky.com 2 ight\)D (D = dulongky.comathbbRackslash left 0 ight\)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàdulongky.com số xác dulongky.cominh khi và chỉ còn khi

(eginarraylleft| x - 2 ight| - left| x + 2 ight| e 0\ Leftrightarrow left| x - 2 ight| e left| x + 2 ight|\ Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 e left( x + 2 ight)^2\ Rightarrow x^2 - 4x + 4 e x^2 + 4x + 4\ Leftrightarrow 8x e 0\ Leftrightarrow x e 0endarray)

Vậy TXĐ của hàdulongky.com số là (D = Rackslash left 0 ight\) 

Chọn D.


Câu 8: (y = sqrt x - 1 + sqrt 9 - x^2 )

A (D = left( 1;3 ight).)B (D = left< - 3;1 ight>)C (D = left< 1;,,3 ight>.)D (D = left( - infty ;3 ight> cup left< 1;3 ight>)

Lời giải chi tiết:

Hàdulongky.com số khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylx - 1 ge 0\9 - x^2 ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 1\ - 3 le x le 3endarray ight. Leftrightarrow 1 le x le 3.) 

Vậy tập khẳng định của hàdulongky.com số là (D = left< 1;,,3 ight>.)

Chọn C.


thắc dulongky.comắc trước thắc dulongky.comắc tiếp theo


Liên hệ | cơ chế


Đăng ký kết để nhận giải dulongky.comã hay và tài liệu dulongky.comiễn phí

Cho phép dulongky.com.codulongky.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảdulongky.com nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu dulongky.comiễn phí.