Phụ lục IIICHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI, MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

(kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của chính phủ)

I. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

STT

Tên một số loại văn phiên bản hành chính

Chữ viết tắt

1.

Bạn đang xem: Mẫu giấy mời theo nghị định 30

Nghị quyết (cá biệt)

NQ

2.

Quyết định (cá biệt)

3.

Chỉ thi

CT

4.

Quy chế

QC

5.

Quy định

QyĐ

6.

Thông cáo

TC

7.

Thông báo

TB

8.

Hướng dẫn

HD

9.

Chương trình

CTr

10.

Kế hoạch

KH

11.

Phương án

PA

12.

Đề án

ĐA

13.

Dự án

DA

14.

Báo cáo

BC

15.

Biên bản

BB

16.

Tờ trình

TTr

17.

Hợp đồng

18.

Công điện

19.

Bản ghi nhớ

BGN

20.

Bản thỏa thuận

BTT

21.

Giấy ủy quyền

GUQ

22.

Giấy mời

GM

23.

Giấy giới thiệu

GGT

24.

Giấy ngủ phép

GNP

25.

Phiếu gửi

PG

26.

Phiếu chuyển

PC

27.

Phiếu báo

PB

Bản sao văn bản

1.

Bản sao y

SY

2.

Bản trích sao

TrS

3.

Bản sao lục

SL


II. MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, PHỤ LỤC VÀ BẢN SAO VĂN BẢN

1. Mẫu trình bày văn bản hành chính

Mẫu 1.1

Nghị quyết (cá biệt)

Mẫu 1.2

Quyết định (cá biệt) dụng cụ trực tiếp

Mẫu 1.3

Quyết định (cá biệt) lao lý gián tiếp

Mẫu 1.4

Văn bạn dạng có tên loại

Mẫu 1.5

Công văn

Mẫu 1.6

Công điện

Mẫu 1.7

Giấy mời

Mẫu 1.8

Giấy giới thiệu

Mẫu 1.9

Biên bản

Mẫu 1.10

Giấy ngủ phép

2. Mẫu trình diễn phụ lục văn bản

Mẫu 2.1

Phụ lục văn bản hành thiết yếu giấy

Mẫu 2.2

Phụ lục văn bạn dạng hành thiết yếu điện tử

3. Mẫu trình bày bạn dạng sao văn bản

Mẫu 3.1

Bản sao sang định dạng giấy

Mẫu 3.2

Bản sao lịch sự định dạng điện tử


Mẫu 1.1 – nghị quyết (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/NQ-...3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Tháng ... Năm …


NGHỊ QUYẾT

……………5……………

------------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ..........................................................................................................................

Căn cứ..........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………6………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- Lưu: VT ...7...8…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

-------------------------------------

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức ban hành Nghị quyết

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh

5 Trích yếu văn bản Nghị quyết.

6 ngôn từ Nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản lưu (nếu cần)

8 ký kết hiệu bạn soạn thảo văn bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần)

Mẫu 1.2 – ra quyết định (cá biệt) điều khoản trực tiếp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/QĐ-...3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Mon ... Năm …


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ………. 5……………….

-----------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ....................................................... 7........................

Căn cứ.......................................................................................................................... ;

Theo kiến nghị của............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.................................................... 8......................................................................

Điều..............................................................................................................................

..................................................................................................................................... /.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- Lưu: VT ...9...10…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

----------------------------

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu ngôn từ quyết định.

6 Thẩm quyền phát hành quyết định trực thuộc về tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi phục vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền phát hành quyết định nằm trong về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức triển khai đó.

7 các căn cứ để phát hành quyết định.

8 câu chữ cuyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu tín đồ soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.3 – đưa ra quyết định (quy định loại gián tiếp) (*)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/QĐ-...3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Mon ... Năm …


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt) ……….5……………….

-----------------

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ................................................... 7.................................................................... ;

Căn cứ......................................................................................................................... ;

Theo kiến nghị của..........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo quyết định này …………………..5......................

…………………………………………………………………………………………….

Điều............................................................................................................................

................................................................................................................................... /.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

----------------------------

Ghi chú:

(*) chủng loại này áp dụng so với các đưa ra quyết định (cá biệt) phát hành hay phê chú tâm một văn phiên bản khác

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

3 Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành Quyết định.

4 Địa danh

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền phát hành quyết định nằm trong về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chuyên dụng cho của bạn đứng đầu; trường hợp thẩm quyền phát hành quyết định ở trong về tập thể chỉ đạo hoặc cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên bè đảng hoặc thương hiệu cơ quan, tổ chức đó.

7 các căn cứ để phát hành quyết định.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 ký kết hiệu bạn soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bản (được ban hành, phê chăm sóc kèm theo quyết định) so với văn bản giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

-----------


TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo ra quyết định số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của... )2

------------------

………3……….

………………………

Điều 1...........................................................................................................................

Điều..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………

……………………………………………………………..

Điều..............................................................................................................................

..................................................................................................................................... /.

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Trích yếu nội dung của văn bản

2 Số, ký kết hiệu, thời gian phát hành và thương hiệu cơ quan ban hành của Quyết định

3 ngôn từ văn bạn dạng kèm theo

Mẫu văn phiên bản (được ban hành, phê chăm nom kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử (*)

Số: ...4…, ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây5

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----------


TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo ra quyết định số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của... )2

------------------

………3……….

………………………

Điều 1...........................................................................................................................

Điều..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

……………………

………………………………

Điều..............................................................................................................................

..................................................................................................................................... /.

----------------------------------------

Ghi chú:

(*) mẫu mã này vận dụng với văn bản điện tử dĩ nhiên không cùng tệp tin với nội dung quyết định ban hành hay phê duyệt

1 Trích yếu câu chữ của văn bản

2 Đối với văn bản điện tử, không hẳn điền tin tức vào những vị trí này.

3 ngôn từ văn bản kèm theo

4 Số và cam kết hiệu ra quyết định ban tốt phê duyệt.

5 thời gian ký số của cơ quan, tổ chức triển khai (ngày mon năm; giờ đồng hồ phút giây; múi giờ việt nam theo tiêu chuẩn ISO 8601).

Mẫu 1.4 – Văn bản có thương hiệu loại

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/...3…-…4…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

-----------

…5…, ngày ... Tháng ... Năm …


TÊN LOẠI VĂN BẢN6

.......................7…………………..

-----------------------

……………………………………….8…………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...9...10…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1Tên cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên nhiều loại văn bản.

4 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành văn bản.

5 Địa danh.

6 Tên một số loại văn bản

Mẫu này vận dụng chung so với các hiệ tượng văn bản hành bao gồm có ghi tên loại gồm: chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, phía hẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

7 Trích yếu nội dung văn bản.

8 ngôn từ văn bản.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo với số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu tín đồ soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.5 – Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/...3…-…4…

V/v ……….6…….

Xem thêm: Top 5 Đồng Hồ Thông Minh Samsung Mới Nhất, Tốt Nhất 2021, Đồng Hồ Thông Minh Samsung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

-----------

…5…, ngày ... Mon ... Năm …


Kính gửi:

- …………………………..;

- …………………………..;

……………………………………….7…………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...8...9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…………………………………………..10……………………………………………………………

----------------------------------------

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu ngôn từ công văn.

7 câu chữ công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

9 ký hiệu tín đồ soạn thảo văn phiên bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang tin tức điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu 1.6 – Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/CĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Mon ... Năm …


CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

--------------

6 điện:

- ………………7…………;

- ………………………….;

………………………………………..8……………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...9...10…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công điện.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu ngôn từ công điện.

6 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ của fan đứng đầu.

7 tên cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 nội dung điện.

9 Chữ viết tắt của đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

10 ký hiệu của người soạn thảo văn phiên bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.7 – Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/GM-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Tháng ... Năm …


GIẤY MỜI

…………5…………..

--------------

...........2…………. Trân trọng kính mời: .....................................6............................

Tới dự.................................................... 7....................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì:..........................................................................................................................

Thời gian:......................................................................................................................

Địa điểm:.......................................................................................................................

............................................... .8................................................................................... /.

Nơi nhận:

- .................. ;

- ..............;

- Lưu: VT, ...9...10…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu ngôn từ cuộc họp.

6 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc họ với tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của fan được mời.

7 thương hiệu (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị, v.v…

8 những vấn đề đề xuất lưu ý.

9 Chữ viết tắt của đơn vị soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

10 cam kết hiệu của tín đồ soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu 1.8 – Giấy giới thiệu

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/GGT-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Tháng ... Năm …


GIẤY GIỚI THIỆU

..... 2 ....... trân trọng giới thiệu:

Ông (bà)......................................... 5...............................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................

Được cử đến:........................................... 6.....................................................................

Về việc:..........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Qúy ban ngành tạo đk để ông (bà) có tên ở trên kết thúc nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến khi xong ngày.................................................................................... /.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bạn dạng (cấp giấy giới thiệu).

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

4 Địa danh.

5 Họ cùng tên, dịch vụ và đơn vị chức năng công tác của fan được giới thiệu.

6 tên cơ quan, tổ chức triển khai được ra mắt tới làm việc.

Mẫu 1.9 – Biên bản

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/BB-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Tháng ... Năm …


BIÊN BẢN

………..4…………

----------------

Thời gian bắt đầu:.............................................................................................................

Địa điểm:.........................................................................................................................

Thành phần tham dự:.......................................................................................................

………………………………………………………………………………………….

Chủ trì (chủ tọa): ..............................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản): ............................................................................................

Nội dung (theo tình tiết cuộc họp/hội nghị/hội thảo): ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) ngừng vào .... Giờ đồng hồ ...., ngày .... Mon .... Năm ..../.

THƯ KÝ

(Chữ ký)

Họ cùng tên

CHỦ TỌA

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Nơi nhận:

- …………..;

- Lưu: VT, hồ nước sơ.

----------------------------------------

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

4 thương hiệu cuộc họp, hội nghị, hội thảo.

5 Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Mẫu 1.10 - Giấy ngủ phép

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

--------------

Số: …/GNP-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

-----------

…4…, ngày ... Tháng ... Năm …


GIẤY NGHỈ PHÉP

-----------------

Xét Đơn ý kiến đề xuất nghỉ phép ngày.................................... Của ông (bà).............................

.............................................................. 2.................................................... Cấp cho:

Ông (bà):................................................ 5....................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................

Được ngủ phép vào thời gian....................... Tính từ lúc ngày..................... đến khi kết thúc ngày ........ Tại 6

Số ngày ngủ phép nêu trên được xem vào thời gian ……………….7……../.

Nơi nhận:

- …8….;

- Lưu: VT, …9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Xác nhấn của cơ sở (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương chỗ nghỉ phép (nếu cần)

(Chữ ký, dấu)

Họ cùng tên

----------------------------------------

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức cấp giấy ngủ phép.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai cấp giấy ngủ phép.

4 Địa danh.

5 Họ và tên, công tác và đơn vị chức năng công tác của người được cấp chứng từ phép.

6 địa điểm nghỉ phép

7 thời hạn nghỉ phép theo cách thức lao đụng (nghỉ hằng năm có lương hoặc ngủ không hưởng lương hoặc nghỉ vấn đề riêng cơ mà vẫn hưởng trọn nguyên lương …).

8 người được cấp giấy nghỉ phép.

9 Chữ viết tắt của đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

Mẫu 2.1 – Phụ lục văn bản hành chủ yếu giấy

Phụ lục …1….

..........2…………

(Kèm theo Văn bạn dạng số...3........... ngày…4… tháng...4… năm ...4… của ...5 .)

----------------------------

………………………..6………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………../.

----------------------------------------

Ghi chú:

1 Số thứ tự của phụ lục.

2 tiêu đề của Phụ lục.

3 Số và cam kết hiệu của văn bản

4 Thời gian ban hành văn bản.

5 thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

6 văn bản của phụ lục.

Mẫu 2.2 – mẫu mã Phụ lục văn bạn dạng hành chính điện tử (*)

Số: …5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

Phụ lục …1….

..........2…………

(Kèm theo Văn phiên bản số...3........... ngày…3… tháng...3… năm ...3… của ...4 .)

----------------------------

………………………..7………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………../.

----------------------------------------

Ghi chú:

(*) mẫu này vận dụng với văn phiên bản điện tử gồm phụ lục không cùng tệp tin với văn bản văn bản.

1 Số thiết bị tự của phụ lục.

2 title của Phụ lục.

3 Đối cùng với văn phiên bản điện tử, chưa hẳn điện tin tức tại những vị trí này.

4 tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

5 Số cam kết hiệu văn bản.

6 thời hạn ký số của cơ quan, tổ chức triển khai (ngày, tháng, năm; giờ, phút, giây; múi giờ nước ta theo tiêu chuẩn chỉnh ISO 8601)