MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 4495/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 mon 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CPngày 18 tháng 8 năm 2017 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Công Thương;

Căn cứ nguyên tắc Điện lực ngày thứ 3 tháng12 năm 2004 và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quy định Điện lực ngày 20tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CPngày 21 tháng 10 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể thi hành một số trong những điềucủa phương pháp Điện lực và mức sử dụng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của phương tiện Điện lực;

Căn cứ quyết định số24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng cơ quan chính phủ quy định về cơchế điều chỉnh mức giá cả điện lẻ bình quân;

Căn cứ đưa ra quyết định số28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng bốn năm 2014 của Thủ tướng chính phủ quy định về cơcấu biểu giá nhỏ lẻ điện;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BCTngày 29 tháng 5 năm 2014 của cỗ Công Thương nguyên lý về thực hiện giá cả điện;

Theo đề nghị của viên trưởng cục Điềutiết năng lượng điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Giá điện kinh doanh 2017

phát hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàngsử dụng điện và giá thành điện cho những đơn vị nhỏ lẻ điện trên Phụ lục kèm theoQuyết định này. Giá cả điện chế độ tại Phụ lục kèm theo quyết định này chưabao bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. mức giá kinh doanh nhỏ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh(chưa bao gồm thuế cực hiếm gia tăng).

Điều 3.

Xem thêm: Game Thay Đồ Cho Công Chúa, Trò Chơi Thay Váy Cho Công Chúa

thời gian áp dụng giá bán điện: từ thời điểm ngày 01 tháng12 năm 2017.

Điều 4. Chánh văn phòng công sở Bộ, viên trưởng viên Điều huyết điệnlực, Tổng giám đốc tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổ chức, cá thể có liênquan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

chỗ nhận: - Thủ tướng chủ yếu phủ, các Phó Thủ tướng; - VP. Tổng túng thư; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ; - UBND các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - Website thiết yếu phủ; - Website bộ Công Thương; - cỗ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - Sở Công Thương những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - tập đoàn lớn Điện lực Việt Nam; - các Tổng công ty Điện lực; - Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

GIÁ BÁN ĐIỆN(Ban hành kèm theo quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của BộCông Thương)