… 25,12cm/s B  25,12cm/s C  12, 56cm/s D 12, 56cm/s Câu 24: Một vật dao động điều hồ phương trình dao động x = 5cos(2  t +  /3)(cm) Lấy  = 10 Gia tốc vật li độ x = 3cm A -12cm/s2 B -120 cm/s2 … Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos  t Thời điểm gia tốc vật độ lớn nửa gia tốc cực đại là: A T/4 B 5T /12 C T/6 D T /12 b Khoảng thời gian Câu 37: Một vật dao động điều hồ … đàn hồi tác dụng lên vật lò xo chiều dài ngắn giá trị nhỏ B Lực đàn hồi tác dụng lên vật lò xo chiều dài cực đại giá trị lớn C Lực đàn hồi tác dụng lên vật lực làm vật dao động điều…

Đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 12 theo từng unit

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 theo từng unit có đáp án

*

… thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời xạ đơn sắc bứoc sóng Trên khoảng vân sáng liên tiếp màu giống màu vân trung tâm, vân sáng xạ trùng tính vân sáng số vân sáng … d2 + d1 = 128 /11 d2 = 3,068cm > chọn A 25) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6m.Phía sau khe S1 đặt thêm mặt song song chiết … 0,11s Giả sử vật giảm Thay vào lần Wđ”=3Wđ => Thời gian ngắn để từ đến 6) Một lắc dao động điều hòa với pt: lắc lần thứ 2 012 vào thời điểm nào? t =0: x = 2cm v…

Xem thêm: Còn Tuổi Nào Cho Em

*

*

… 33 percent of households b 20 percent of households Tæ ChÝnh –Ngo¹i Anh Dòng Gi¸o viªn : TrÇn Phï Cõ High School tiÕng anh 12 c percent of households 45 Who generally constitutes a one – person … Phï Cõ High School tiÕng anh 12 Bµi tËp tr¾c nghiÖm 28 You should listen to some kinds of music to have relaxed after a day … ethinic, class, anh religious customs among American groups The most recent goverment statistics reveal that only about one third of all current American families fit the tradittional mold anh another…

Xem thêm: Định Nghĩa Số Chính Phương Là Gì? Ví Dụ Về Số Chính Phương

*

… B confided C demanded D conducted 12 Some people are concerned with physical when choosing a wife or husband A attractive B attraction C attractiveness D attractively 13 A woman has to ………… … roads, but they must watch out for cars Other people like to run around running tracks Many high schools have these tracks Walking is a fine exercise You may wish to take a long walk in the park … acted ……………… and mistakenly, which broke up her marriage A romantically B unwisely C wisely D attractively 17 Marriage should be a/an partnership A equal B unique C limited D successful 18…

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *